Marshallplan for palestinerne

Lær av historien! Uansett er det mye billigere å avdramatisere konflikten enn å risikere en tredje verdenskrig. Det ville bare koste 1,25 år av USAs militærbudsjett.
  Om Marshall og Morgenthau


Hva skal vi gjøre med tyskerne? De startet to verdenskriger på rad i løpet av et kvart århundre. Det var Morgenthau-planen: demontering og avindustrialisering av Tyskland. Heldigvis hadde vi også Marshallplanen: gjenoppbyggingen av Tyskland. Hvorfor ble det i det hele tatt andre verdenskrig? Fordi Tyskland ble så dårlig behandlet i Versailles-freden at det førte til at ekstremt radikale politikere kom til makten.

Hvis det hadde vært noe slikt som Marshallplanen på slutten av første verdenskrig, ville det aldri ha blitt noen andre verdenskrig. Dette var også hovedargumentet for Marshallplanen: å unngå Versailles' feilgrep, ikke skape grobunn for en ny konflikt. Derfor er spørsmålet: Hvordan kunne en Marshallplan for palestinerne se ut?

  Arealbehov: selskapet på 1000 m²


For arealbehovet tar vi utgangspunkt i 1000 m²-samfunnet: 1000 m² per innbygger for alle sivilisasjonsaktiviteter. Dette inkluderer bolig, transport, økonomi, fellesarealer, energiproduksjon og matproduksjon. I tillegg kommer ytterligere 1000 m² per innbygger til naturområder. For hele studien bruker vi runde tall. Derfor prosjekterer vi for 10 millioner innbyggere. Arealbehovet blir da 20 000 km². Sinai-halvøya er 60 000 km², så 1/3 av Sinai er nok.Kart fra Wikipedia Maximilian Dörrbecker (Chumwa)

  Budsjettkrav: Hva er billigere enn en tredje verdenskrig?


Budsjettet for et slikt prosjekt må ta høyde for potensielle følgekostnader av konflikter i denne regionen. Noen få oljetankere senket i Hormuzstredet, hvor blir det av oljeprisen da? Oljepriskrisen i 2008 ble utløst av en mangel på bare 3,5 millioner fat olje. 17 millioner fat per dag transporteres gjennom Hormuzstredet. Budsjettet må ta høyde for sannsynligheter og følgekostnader frem til og med 3. verdenskrig. For å holde oss til runde tall: 100 000 euro per innbygger ganger 10 millioner innbyggere gir 1 000 milliarder euro. Det er i samme størrelsesorden som noen svært store selskaper. Det tilsvarer 1,25 år av USAs militærbudsjett. Til sammenligning tilsvarer 40 000 km høyhastighetsjernbane i Kina ca. 2 år av USAs militærbudsjett.

  Vannbehov: Det er veldig tørt


Spør du Google om regn på Sinai, får du mange svar: Nedbøren på Sinai-halvøya er knapt verdt å nevne. Det finnes praktisk talt ingen offisielle regnværsdager. Derfor er det behov for avsalting av store mengder sjøvann. Hvor store mengder? Jeg bruker Mallorca som sammenligningsgrunnlag: Her faller det 406 mm i året. Med litt optimalisering burde 300 mm være nok. 20 000 km² multiplisert med 300 mm gir altså 6 milliarder m³ vann. De mest moderne avsaltingsanleggene krever 2,5 kWh strøm per m³ sjøvann. I tillegg må vannet distribueres. La oss anta at det går med ytterligere 3,5 kWh til dette. 6 milliarder m³ vann multiplisert med 6 kWh gir 36 TWh strøm. For å sette dette i perspektiv: Dette er like under den mengden strøm som Østerrike produserer med vannkraft.

  Matproduksjon


Jeg gjorde studier om matproduksjon i Jordan i 2020. Jordan er enda vanskeligere enn Sinai fordi landet ikke har tilgang til havet. Man må klare seg med 90 kubikkmeter vann per innbygger per år. Det er bare litt mer enn det som antas å være husholdningsbehovet per innbygger i Tyskland. Problemet kan løses ved hjelp av moderne teknologi, for eksempel aeroponisk vertikal dyrking.

  Produksjon av elektrisitet


En typisk bosetningsstruktur har 16 familier og 1 MW solceller per hektar. Det finnes imidlertid fortsatt områder for matproduksjon og andre områder. Veier er vanligvis dekket med solcelleanlegg. I en blanding av ulike områder kan det være 600 kW solceller per hektar. Det tilsvarer 600 GW solceller. Det tilsvarer en årlig produksjon på rundt 900 TWh. Det er halvparten mer enn Tysklands nåværende strømbehov. Men tanken er ikke å skape en stat av almisser, men en stat som er levedyktig av egen økonomisk styrke.

36 TWh til avsalting av sjøvann og vanndistribusjon, 3000 kWh per innbygger gir 30 TWh. La oss anta ytterligere 34 TWh til matproduksjon. Da gjenstår 800 TWh/år til Power to X. La oss anta at det går 20 kWh strøm på 1 liter parafin. 800 TWh er nok til 40 milliarder liter. 4000 liter e-fuel til fly som eksportvare for hver av de 10 millioner innbyggerne.

Hva er CO2-nøytralt drivstoff til fly verdt? Med 50 cent per liter vil det være verdt 20 milliarder euro i årlige eksportinntekter. En stat som kan produsere sin egen energi og mat, kan opprettholde en høy levestandard for 10 millioner innbyggere med 20 milliarder i eksportinntekter. Det er altså ikke en permanent mottaker av almose, men en selvstendig stat som kan klare seg svært godt med eksportinntektene sine.

Som en påminnelse kan det nevnes at Marshallplanen førte til det tyske økonomiske mirakelet i 1948 og gjorde Tyskland til verdens ledende eksportør. I 1945 lignet tyske storbyer i stor grad på Gaza by.

  Den andre Suezkanalen


Det finnes planer om en ny Suezkanal. Jeg har tidligere skrevet om store elektrisk drevne skip: 30 000 tonn natriumbatterier med 200 Wh per kg utgjør 6 GWh. Et annet bruksområde for de 900 TWh elektrisitetsproduksjon kan være lading av skip. 20 skip per dag, som kanskje lader mens de kjører gjennom den nye kanalen. 20 skip * 5 GWh etter lading * 365 dager er 36,5 TWh. Kanskje en luftledning som skipene kan lade mens de seiler gjennom den nye kanalen. 212 km kanal med en reisetid på 10 timer vil kreve 500 MW ladeeffekt via luftledningen.

Denne batteriladingen kan deretter brukes til å nå hvilken som helst havn i Middelhavet. I den andre retningen kan man nå vestsiden av India helt til Sri Lanka eller Afrika helt til havnebyen Dar es Salaam. En annen viktig ladestasjon kan da være Sri Lanka og Indias sørkyst. Fra Sri Lanka er Hongkong og Shenzhen allerede innen rekkevidde. For kinesiske havner lenger nord vil ladingen skje i Singapore.

En fremtidsvisjon for 2050.

  Optimisme i en tid med kollaps


Hvilke fremtidsutsikter kan dagens barn få? De fleste i samfunnet snakker bare om ekstremt negative fremtidsvisjoner. Selv når det gjelder bolig, et sentralt behov for alle. Søket "bolig i Tyskland" gir bare katastroferapporter i søkeresultatene. Problemene kan ikke lenger løses med konvensjonelle metoder. Det er behov for helt nye tilnærminger.

Hvis du støtter denne helt nye måten å tenke på ved å kjøpe aksjer, vil du om noen år ikke bare kunne si "jeg har bidratt til dette", men også se tilbake på en betydelig verdiøkning på disse aksjene.  Bli aksjeeier i GEMINI next Generation AG


Et klubbmedlem donerer medlemskontingenten sin til klubben og er fornøyd hvis klubben lykkes. Hvis ikke, har jeg støttet en god sak.

En aksjonær kjøper aksjer i et allmennaksjeselskap. Hvis AG lykkes, blir aksjene hans mye mer verdt. I GEMINI next Generation AGs tilfelle er det en belønning for å støtte en god sak.

Som aksjonær, ansatt eller boligkjøper blir du også en del av motbevegelsen mot mange negative utviklingstrekk i samfunnet som er skadelige for vår overlevelse.

En av de nye aksjonærene sa: "Jeg gjør en veldig beskjeden investering", men 4 000 euro ganger 1 000 euro er også 4 millioner euro for alle investeringer frem til åpningen av anlegget i Unken som utgangspunkt for global ekspansjon.

Det er bare generalforsamlingen som kan beslutte større kapitalforhøyelser, men her er hva hovedstyret og representantskapet kan beslutte. Den nye aksjekapitalen tjener til å perfeksjonere dokumentene for de større planlagte kapitalforhøyelsene.

Siden forrige nyhetsbrev har vi fått 5 nye aksjonærer og 15 800 euro mer på sperret konto for kapitalforhøyelsen. Det finnes et belønningsprogram for å anbefale aksjen til andre. To av de nye aksjonærene har blitt aksjonærer gjennom dette belønningsprogrammet.

Her er detaljene.
          Marshallplan for palestinerne: Lær av historien! Uansett er det mye billigere å avdramatisere konflikten enn å risikere en tredje verdenskrig. Det ville bare koste 1,25 år av USAs militærbudsjett. https://2023.pege.org/11-05/norwegian.htm